Algemene voorwaarden

 

 FoldersenKranten.nl

Regels voor gebruikers van FoldersenKranten.nl

FoldersenKranten.nl functioneert als een laagdrempelig platform waarop digitale reclamefolders van zowel kleine als grote winkelbedrijven onder de aandacht van de bezoekers worden gebracht. FoldersenKranten.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan FoldersenKranten.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten en de juistheid van de aanbiedingen. 
 
Hiernaast functioneert FoldersenKranten.nl tevens als een laagdrempelig platform waarop links naar nieuwsbladen worden gegenereerd en onder de aandacht van de bezoekers worden gebracht. FoldersenKranten.nl kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de inhoud of de juistheid van publicaties op deze websites. 

FoldersenKranten.nl probeert winkelbedrijven en consumenten tot elkaar te brengen. FoldersenKranten.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen winkelier en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart FoldersenKranten.nl (en al haar personeel en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
 
Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw FoldersenKranten.nl advertentie. FoldersenKranten.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
 
Gebruik van de (inhoud van) de website van FoldersenKranten.nl
FoldersenKranten.nl promoot de FoldersenKranten.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. FoldersenKranten.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van FoldersenKranten.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van FoldersenKranten.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.